GENCUTED YÖNETMELİĞİ

MADDE 1 Dayanak, Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik Uçak Teknisyenleri Derneği’nin gençlik platformu olan GENCUTED için hazırlanmıştır.

Amacı GENCUTED’in tüm çalışmalarında ve kendi bünyesindeki işleyişi düzenlemektir.

Bu yönetmelik GENCUTED’in tanımını, işleyişini, görevlerini, yetkilerini ve genel olarak geçerli kurallarını kapsamaktadır.

 

MADDE 2 Tanımlar ve Kısaltmalar

 1. Uçak Teknisyenleri Derneği – UTED (GENCUTED’in bağlı olduğu dernektir.)
 2. Genç UTED – GENCUTED (UTED’in gençlik platformudur.)

 

MADDE 3 Amaçlar

GENCUTED çalışmalarında UTED’in tüzük ve dernekler yönetmeliği ile uyumlu şekilde aşağıdaki hedeflere ulaşmayı gözetir;

 1. Ulusal ve uluslararası havacılık faaliyetlerinde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar ve iş birliği yapmak.
 2. Havacılık alanında eğitim gören ve kariyerine yeni başlamış üyelerinin, UTED dernek üyeleri ile birlikte sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki, sportif, sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesine destek olmak.
 3. Üyeler arasında arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygıyı güçlendirici faaliyetlerde bulunmak, UTED'in etik kurallarına saygı gösterilmesini sağlamak.
 4. Havacılık mezunu, çalışanı ve kuruluşlarının üyeler ile ilişkilerini geliştirmek.
 5. UTED ve GENCUTED’in iç ve dış etkililiğini ve saygınlığını artırıcı çalışmalar yapmak. Bu amaca uygun olarak UTED yönetimi ile ortak projeler geliştirmek.
 6. İstihdamı geliştirecek yönde havacılık kuruluşlarıyla çalışmak, havacılık mezunlarına nitelikli işler bulmaları konusunda yardımcı olmak, mezun, çalışan ve kuruluşlar arasında iş ilişkilerini geliştirmek.
 7. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, UTED ve GENCUTED üyeleri için yararlı hizmet projelerini oluşturmak ve uygulamak.
 8. Seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve katılmak.
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, havacılık öğrencileri ve çalışanları için eğitim arşivi oluşturmak ve gerektiğinde üyeleriyle paylaşmak.
 10. Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sitesi ve sosyal medya gibi iletişim ve yayın platformlarını kullanmak.
 11. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için UTED dernek binasının ve şubesinin dinlenme salonlarını açmada yardımcı olmak.
 12. Havacılık öğrencilerine, öğrenci kulüplerine verilmek üzere muhtelif kuruluşlardan burslar ve mali kaynakları UTED’in sağlamasına yardımcı olmak ve bu kaynaklar ile öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklemek.
 13. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla UTED Yönetim Kurulu onayı ile birlikte temsilcilik açmak.
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için UTED’in oluşturduğu platformlarda bulunmak.
 16. Firmalarla gerekli anlaşmaları yaparak GENCUTED üyelerine özel üye kartı çıkartmak ve üyelerin anlaşmalı firmalardan indirimli veya ücretsiz yararlanmalarını sağlamak.
 17. Tüm amaçlarını UTED tüzük ve yönetmeliğiyle uyumlu şekilde yerine getirmek.

 

MADDE 4 Üyelik İşlemleri

GENCUTED Üyelik şartları ve işleyişi aşağıda belirtilmiştir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca herhangi bir yasal engeli bulunmayan yalnızca yaş sınırı olarak 29 yaşını geçmemiş gerçek kişiler GENCUTED asil üyesi olabilirler.
 2. GENCUTED asil üyeleri öğrencilikleri boyunca aynı zamanda UTED öğrenci üyeleri sayılacaktır.
 3. 29 Yaşını doldurmuş, en az 3 yıl üye olan üyeler asil üyelikten çıkarılıp GENCUTED fahri üyesi sayılacak, UTED öğrenci üyeliğinden çıkarılacaktır.
 4. 29 Yaşını doldurmuş, en az 3 yıl üye olan üyeler UTED üyesi oldukları takdirde GENCUTED onursal üyesi olarak sayılabileceklerdir.
 5. GENCUTED üyeliğinin herhangi bir ücreti yoktur.
 6. GENCUTED sponsorluk vb. yarar sağlayan anlaşmalarından yalnızca GENCUTED asil üyeleri faydalanabilecektir.
 7. UTED asil üyesi olan 29 yaş altındaki kişiler de üyelik başvurularını sunmaları halinde GENCUTED asil üyesi olabileceklerdir.
 8. Tüm üyelik işlemleri UTED Yönetim Kurulu GENCUTED Sorumlusu veya GENCUTED Yönetim Kurulu başkanı ve yardımcısı kararı ile onaylanır.
 9. Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma başvurusunun onaylanması ile sona erer. Her üye dilediği anda GENCUTED yönetim kuruluna yazılı olarak ayrılma isteğini bildirerek üyeliğinden ayrılmayı kabul etmiş ve elde ettiği haklardan, ayrıcalıklardan vazgeçmiş sayılır. Üyelikten çıkan veya çıkarılan üye, varsa üyelik kartını iade etmek zorundadır.
 10. Aşağıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde asil veya fahri üyelikten çıkarılma kararı UTED Yönetim Kurulu GENCUTED Sorumlusu veya GENCUTED Yönetim Kurulunca alınır,
  1. Yasal açıdan üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  2. GENCUTED yönetmeliğine ve amaçlarına, UTED tüzüğüne ve dernekler yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunmak,
  3. GENCUTED yönetim organlarınca verilen kararlara uymamak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 

MADDE 5 GENCUTED Yönetim Kurulu Yetki ve Sorumlulukları

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

 1. Yönetim Kurulunun başkanı GENCUTED başkanıdır. Yönetim Kurulu tarafından asil üyeler arasından ilk toplantıda oylamayla seçilir. Başkan bulunmadığı zaman Başkan Yardımcısı, o da bulunmazsa Genel Sekreter başkanlığı yürütür. Gerektiğinde GENCUTED adına yazılı ya da sözlü demeç verir ya da açıklama yapar.
 2. UTED Yönetim Kurulu GENCUTED Sorumlusu (gelecekte “sorumlu kişi” olarak ifade edilecektir), GENCUTED yönetim kurulunun daimi üyesidir ve UTED Yönetim Kurulu kararıyla GENCUTED başkanını ve yönetim kurulunu oluşturmada, feshetmede yetkilidir.
 3. Yönetim kurulu, sorumlu kişinin ihtiyaca bağlı belirlediği sayı ile oluşturulur.
 4. Görev süresi sorumlu kişi hariç en fazla iki yıldır.
 5. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla veya sorumlu kişi tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulu salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Faaliyet kararları, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 6. Yönetim kurulu üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yerine getirilen üyenin boşalan yeri, sorumlu kişi veya GENCUTED yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim kurulu salt çoğunluğunun kararıyla bir başka asil üye ile doldurulabilir.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ:

 1. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, belirleyeceği yöntemle bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve oluşturulan birimlerin sorumlularını seçer. Sorumlu kişi kararıyla da seçilebilir.
 2. Genel sekreter ve birim sorumlularının çalışma alan ve yetkilerini Yönetim Kurulu belirler. Başkan ve yardımcısı, sorumlu kişi tarafından görevlendirilebilir.
 3. Başkanın esas görevleri; UTED tüzük ve dernekler yönetmeliği ile uyumlu hareket etmek. GENCUTED Yönetmeliğini uygulamak ve yönetmelik çerçevesinde tüm çalışmaları kontrol etmek. Yönetim kurulunu kontrol etmek ve performans çizelgesini oluşturmak. Diğer yetki ve görevlerini yerine getirmek ve uygulamak.
 4. Başkan Yardımcısının esas görevleri; Yönetim kurulu başkanı tarafından verilen görev ve yetkiler çerçevesinde hareket etmek. Gerekli durumlarda başkanı ve GENCUTED’i temsil etmek.
 5. Genel Sekreterin esas görevleri; Yönetim kurulunu kurumsal iletişim kanallarında temsil ederek, başkan ve yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek, diğer sosyal toplum kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak.
 6. Birim Sorumlusunun esas görevleri; Yönetmelik çerçevesinde ve sorumlu kişi tarafından belirlenen maddi ve kural limitleri içerisinde biriminin sorumluluğu dahilinde temsilcilikleri, bilişim çalışmalarını, organizasyonları veya idari görevleri planlamak ve birim işleyiş şartlarını belirlemek üzere görevlendirilir. Bu çalışmalarında dahili ve harici diğer sosyal toplum kuruluşlarıyla uygun zeminde ilişkiler kurmayı amaçlar.
 7. Yönetim Kurulu üyelerinin esas görevleri; Yönetim kurulu başkanı tarafından atanan görevleri yerine getirmek. Gerekli durumlarda kendilerine atanan özel yönetim kurulu yetkilerini kullanmak. Üyeler ile yönetim kurulu arasındaki iletişime destek ve aracı olmak.
 8. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az ayda bir kez, UTED Dernek merkezinde veya belirlenen internet platformunda önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız olarak toplanır.
 9. Faaliyet kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 10. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen üye, çekilmiş sayılır ve yönetim kurulu veya sorumlu kişi kararı ile ihraç edilebilir.
 11. Yönetim kurulu başkanı tarafından tutulan yönetim performans çizelgesindeki duruma göre yönetim kurulu üyesinin görev değişikliği ve feshi işlemleri yönetim kurulu başkanınca veya sorumlu kişi tarafından alınabilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

GENCUTED tarafından sürdürülecek çalışma konularının gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. GENCUTED’i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. Üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek.
 3. Gider hesaplarına ilişkin mevcut ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak, bütçenin uygulanması için UTED Yönetim Kuruluna sunmak.
 4. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına veya çalışma kurulları ile proje grupları oluşturulmasına olanak, fon, izin sağlamak için sorumlu kişiye bildirmek.
 5. Temsilcilik başkanlarını atamak ve yönetmelik kuralları çevresinde kendi ekibini kurmasına izin vermek. Temsilcilik başkanları yönetim kurulu başkanınca görevden alınabilir. Temsilcilik başkanları GENCUTED başkanına bağlıdır ve yönetim kuruluna sorumlu kişi onayı ile alınabilirler.
 6. GENCUTED çalışmalarının gerektirdiği durumlarda üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak.
 7. Her faaliyet yılı sonunda GENCUTED’in harcama raporu ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, UTED Yönetim Kuruluna sunmak.
 8. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, iç ve dış kaynaklı fonlardan yararlanmak üzere projeler üretmek, proje ortaklıkları kurmak veya mevcut projelere katılmak.
 9. UTED Dernek Tüzüğüne ve GENCUTED yönetmeliğine aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak ve devamında gelecek itirazları UTED Yönetim Kuruluna sunmak.
 10. GENCUTED’in amaçlarını gerçekleştirmek için kararlar almak ve uygulamak.
 11. UTED Yönetim Kurulunun kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 12. Sorumlu kişinin onayı ile GENCUTED adına basına, kamuoyuna yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunma kararı almak.
 13. Sorumlu kişi, UTED tüzüğünde aksi söylenmeyen her konuda dernekler kanunu ve yönetmeliğine aykırı olmamak şartı ile GENCUTED hakkında tüm konularda karar vermeye yetkilidir.
 14. Sorumlu kişi UTED ve GENCUTED değerlerini korumak ve amaca yönelik işleyişini sağlamak için; yönetim kurulunu seçme, düzenleme, görevlendirme ve feshetme yetkilerine sahiptir.

 

MADDE 6 GENCUTED Çalışma Dönemi ve Bütçe İşleyişi:

 1. GENCUTED tarafından uygulanacak UTED’in belirleyeceği bütçe dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.
 2. Her yıl temmuz, ağustos aylarında yönetim kurulu 1 ay dinlenme arası verebilir. Bu dinlenme döneminde yönetim kurulu toplantısı yapılmaz. Acil durumlarda sorumlu kişi yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir.
 3. GENCUTED’in bütçesi, UTED tarafından belirlenen bütçe yönetmeliği ile gider çizelgelerinden oluşur. Bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular UTED yönetimi kontrolündedir.
 4. UTED bütçesinde GENCUTED için belirlediği dilimin kontrolünü elinde tutar ve GENCUTED yönetim kurulu ile ortak çalışmalarında bu bütçeyi kullanır.
 5. GENCUTED çalışmalarında kullanılacak bütçe onayı sorumlu kişi tarafından alınır, bütçe sorumlu kişi veya GENCUTED Yönetim Kurulu kontrolünde kullanılır.

PLATFORMUN GELİR KAYNAKLARI:

GENCUTED’in gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. UTED DESTEĞİ: UTED, kendi gelir kaynaklarından, gençlik platformu GENCUTED’e yıllık bir bütçe belirler. Bu bütçenin arttırılması, azaltılması ve kontrolü UTED yönetim kuruluna aittir.
 2. BAĞIŞLAR : Gerçek ve tüzel kişilerin GENCUTED’e destek olmak için UTED’in GENCUTED’e ayırdığı bütçesine yaptıkları bağış ve yardımlardır.
 3. PROJE ve KURULUŞ GELİRLERİ:
  1. UTED ve GENCUTED tarafından düzenlenen içecek ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen UTED kontrolünde ki gelirler.
  2. GENCUTED amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla UTED Yönetim Kurulu onayı ile UTED üzerinden yapmış olduğu sponsorluk anlaşmaları ve ortaklıkların getirdiği faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 

MADDE 7 GENCUTED Tutulacak Defter ve Kayıtlar :

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır. Bu defterin elektronik ortamda da kayıtları tutulabilir.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Bu defter elektronik ortamda da tutulabilir.
 3. Mali Kayıt Defteri: UTED aracılığıyla GENCUTED adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. Bu defter başkan tarafından saklanır. Tüm kayıtlar UTED Mali Sekreterine verilmek üzere bilgi amaçlı tutulur ve UTED Mali sekreter onayıyla resmiyet kazanabilir. Bu defter elektronik ortamda da tutulabilir.
 4. Tüm defter kayıtları sorumlu kişi tarafından kontrol edildikten ve onaylandıktan sonra UTED yönetim kuruluna veya yetkililerine sunulabilir.
 5. Bahsi geçen defterlerin resmi geçerliliği, UTED defter kayıtlarına uygun şartlar sağlanarak işlendiğinde başlar.

 

MADDE 8 GENCUTED Yönetmelik İşleyişi :

 1. Bu yönetmelik Uçak Teknisyenleri Derneği Gençlik Platformu (GENCUTED) işleyişini belirler, belirli dönemlerde güncellenebilir.
 2. Yönetmelik UTED Yönetim Kurulu kararı ve sorumlu kişi tarafından değiştirilebilir, feshedilebilir.
 3. Sorumlu kişi özel durumlarda GENCUTED Yönetim Kurulu yetki ve kişi düzenlemelerini yapabilir.
 4. UTED değerlerinin korunması amacıyla sorumlu kişi GENCUTED platformunda tam yönetim yetkisine sahiptir ve UTED Yönetim Kurulu kontrolündedir.                

 

 

 

 

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği