Bekleme Ekranından Çık

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN UÇAK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ AYDINLATMA METNİ
 
İşbu metin veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Uçak Teknisyenleri Derneği (“UTED”) tarafından dernek tüzüğünün 2. maddesinde detaylı olarak açıklanmış dernek kuruluş amacını gerçekleştirmek ve bu amaca yönelik faaliyetlerine istinaden işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi gereğince aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
 
A.  Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
 
Kişisel verileriniz; UTED (“Veri Sorumlusu”) tarafından işlenmektedir.
 
B. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği, Nasıl Toplanacağı ve Hukuki Sebebi
 
Derneğimize üye olmak isteyen kişilerin dernek üyeliğini gerçekleştirmek, derneğin kuruluş amacını sağlamak ve bu konularda faaliyetlerde bulunabilmek gibi amaçlarla üye adaylarımız ve üyelerimiz ile ilgili; ad-soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgilerini, cep telefonu, e-posta, adresi gibi iletişim bilgilerini, üyelik aidatının ödenmesi sürecinde kart bilgilerini, varsa eş ve çocuklarına ilişkin yakın bilgisini, işe başlama, lisans, şirket, unvan ve lisans vb. mesleki bilgilerini, eğitim ve yabancı dil bilgisi seviyelerini, kan grubu bilgisini ve güvenlik amacıyla Dernek binamızın iç ve dış tarafında bulunan kameralar ile görüntüleri toplanıp işlenebilmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
 
Kişisel verileriniz, UTED’in burada yazılı amaçları gerçekleştirebilmesi, kanuni ve hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmesi, söz konusu verinin alenileştirilmiş olması, hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması ve ayrıca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla UTED’in meşru menfaati için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu/gerekli olması gibi durumlarda kısmen veya tamamen otomatik olan/olmayan toplama yöntemleri ile (Dernek üyelerimizin sözlü ve/veya yazılı olarak vermiş olduğu bilgilerden) Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızda belirttiğimiz ilkelere uygun olarak toplanıp işlenmekte ve gerektiğinde burada belirttiğimiz iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
 
Yukarıda sayılan kişisel veriler, Kanunu’na uygun şekilde ve yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece işlenebilecektir. Bu amaçların sona ermesi halinde ise mevzuatın izin verdiği ölçüde kişisel veriler işlenmeye devam edilecek, akabinde ise hukuken başkaca bir gereklilik ve süre bulunmaması halinde bu veriler derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 
 
C. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
 
UTED olarak tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; dernek üyeliğinizin oluşturulması, dernek amacını gerçekleştirmek, bu konularda faaliyet ve etkinliklerde bulunabilmek, istatistiki veri tabanı oluşturmak, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, derneğimizin sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, UTED’in etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dâhil olmak üzere UTED’in yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, dernek üyelerimize daha iyi hizmet sunmak için yaptığımız kurumsal anlaşmaların hayata geçirilebilmesi için gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
 
 
D. Kişisel Verilerinizin Hangi Üçüncü Kişilerle Paylaşılacağı
 
Yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere kişisel verileriniz; UTED olarak tarafımızca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve sadece gerekli olduğunda kanunen yetkili kamu kurumları ile sizlere toplu mesaj ve e-mail yollanabilmesi, posta gönderilebilmesi, dernek aidatının ve diğer finansal süreçlerin yönetilebilmesi için banka ve kurye şirketleri ve kurumsal işbirliklerinin yapılabilmesi için iş ortaklarımız ile yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında paylaşılabilecektir.
 
E. Kişisel Verilerinizin Güvenliği
 
Kişisel verilerinize Derneğimiz çalışanları ve ilgili iş ortakları gibi kişisel verileri görüntüleme izni bulunan kişilerce erişilebilmektedir. UTED olarak tarafımızca, kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik Kişisel Veri işleme Politikamızda belirtiğimiz her türlü teknik ve idari tedbiri alınmaktadır.
 
F. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları
 
6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız:
 
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme,
 
İlgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama halinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Bu dokümana ilişkin sorularınız ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın kullanılması amacıyla UTED ile her zaman iletişim kurulabilirsiniz. Başvurularınıza mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Bize aşağıda yer alan iletişim yolları ile ulaşabilirsiniz.
 
Tel: 0 212 542 13 00
 
Website: www.uted.org
 
E posta : info@uted.org
 
 
Yukarıda yer alan metni okuyup anladıysanız lütfen aşağıda yer alan kutucuğu işaretleyeniz.
 
6698 sayılı Kanun gereğince, kişisel verilerimin UTED tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım hususunda yukarıda yer alan “Aydınlatma Metni”ni okudum, anladım ve UTED tarafından bilgilendirildim.  
 
Adı Soyadı:
 
TC Kimlik No:
 
AÇIK RIZA BEYAN METNİ
 
Aşağıda yer alan metni okuyup anladıysanız lütfen metinlerin yanında yer alan kutucuğu işaretleyeniz.
 
Dernek üyeliğimin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç halinde Dernek içi yardımlaşmanın sağlanabilmesi için kan grubu bilgimin toplanıp işlenmesine ve saklanmasına onay veriyorum.
 
UTED ile paylaştığım acil durumlarda aranacak kişi/yakın bilgisi(leri)ne ilişkin ilgili kişiye/yakınıma gerekli bilgilendirmeyi yaptığımı ve tüm sorumluluğunda bana ait olduğunu taahhüt ederim.
 
 
Adı-Soyadı:
 
Tarih:
 

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği